İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Kanun ve Yönetmelikler

Neden İş Güvenliği İSG Komisyonu’nun 17.08.2018/018 sayılı tutanağı ile alınan karar gereğince tüm yasa, yönetmelik ve tebliğlere güncel olarak www.nedenisguvenligi.com sayfasından erişebileceksiniz. Ayrıca yine aynı karar gereğince tüm yasa, yönetmelik ve tebliğler birbirleriyle ilintili olarak bağlanmıştır.


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. maddesine göre; usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bilindiği üzere; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletlerin çalışma yaşamındaki uzman kuruluşudur. ILO uluslararası çalışma standartlarını belirlemekte, çalışma yaşamında hakları gözetmekte, insana yakışır iş fırsatlarını özendirmekte, sosyal korumayı ve çalışma yaşamındaki meselelerle ilgili diyaloğu güçlendirmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayınlanan toplam 59 sözleşme ülkemizce onaylanmıştır. Onaylanan ILO sözleşmelerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunu içerenler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.   Türkiye’nin Onayladığı tüm sözleşmeleri görmek için TIKLAYINIZ

KANUN VE YÖNETMELİKLER

 

Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmelerinden İSG ile İlgili Olan Sözleşmeler

42 Sayılı İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi 1946
81 Sayılı İş Teftişi Sözleşmesi 1951
155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme 2004
161 Sayılı Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 2004
167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi 2014
176 Sayılı Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi 2014
187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi 2013
   

İSG Mevzuatı İçeren Kanunlar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 sayılı İş Kanunu
854 sayılı Deniz İş Kanunu
3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
TOPLAM 5 KANUNDA 44 YÖNETMELİK
 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre Yayımlanan Yönetmelikler

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (83/477/EEC, 91/382/EEC, 2003/18/EC, 009/148/EC)*
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (90/270/EEC)*
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği(2009/104/EC)*
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (1999/92/EC)*
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (2000/54/EC)*
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (89/656/EEC, 89/686/EEC)*
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (89/654/EEC)*
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (90/269/EEC)*
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (2004/37/EC)*
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (2003/10/EC)*
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik (92/85/EEC)*
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği 
Tozla Mücadele Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
   

4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Yayımlanan Yönetmelikler

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
 

187 Sayılı Deniz İş Kanunu’na Göre Yayımlanan Yönetmelik

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
 

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a Göre Yayımlanan Yönetmelikler

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
   

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre Yayımlanan Tebliğler

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği
Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği
 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile İlgili Tebliğler

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ
Onaylanmış Kuruluş Olarak Atanan Türk Standartları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Koruyucu Donanımlar Konusunda Faaliyet Alanının Güncellenmesine Dair Tebliğ
Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesi’nin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış 
   

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 08.02.2013 tarih, 28553 sayılı RG
İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 10.02.2013 tarih, 28555 sayılı RG
Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik (11.03.1997 – 22930 s. R.G.) 19.09.2013 tarih, 28770 sayılı RG’de yer alan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik (13.04.1997 – 22963 s. R.G.) 19.09.2013 tarih, 28770 sayılı RG’de yer alan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik (28.05.1997 – 23002 s. R.G.) 19.09.2013 tarih, 28770 sayılı RG’de yer alan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır
Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik (14.09.1990 – 20635 s. R.G.) 05.11.2013 tarih, 28812 sayılı RG’de yer alan Tozla Mücadele Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.
   

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
    Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ait olmakla birlikte, paylaşılmasında ya da çoğaltılmasına izin verilmektedir.]]>

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

× İSG Destek